Menu Close

Lesson 6

Question Answer
Also -mo
Become…= -ni nar-
Before= Mae
British Igirisu-jin
But …kedo / …-GA
Cancelled Chuushi
Complicated Fukuzatsu-na
Convienient Benri-na
Cooking Ryouri
Depressing Yuua??utsu-na
Disliked …ga kirai-na
Document Shorui
Dona??t have …-ga na-i
Due to …-de
Fabulous Suteki-na
Favorite Shiawase-na
Gentleman Shinshi
German Doitsu-jin
Good at… …-ga jouza-na
Holiday Yasumi
I think …to omo<w>i-masu
Important Daiji-na
Inconvenient Fuben-na
Keep Hokan-su/shi
Kind Shinsetsu-na
Lady Josei/ ona??na-no hito
Lively Nigiyaka-na
Make… …= …-o…-ni su/shi
Mobile phone Keitai-denwa
Night Yoru / ban
Or Sore-tomo
Poor at… Ga heta-na
Poor Binbou-na
Precious Kichou-na
Pretty / clean Kirei-na
Price Nedan
Problem Mondai
Quiet Shizuka-na
Rich O-kanemochi-na
Safe Anzen
Same as… …-to onaji
School Gaka??kou
Subway Chikatetsu
Time Jikan
Unfortunate Fukou-na
With care Daiji
Wrap Tsutsum